GvO’s & HBE’s

Garanties van Oorsprong (GvO’s) en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) zijn beide certificaten gericht op duurzame energieproductie. GvO’s tonen aan of een MWh elektriciteit geproduceerd is uit een duurzame bron zoals zon-PV, wind of waterkracht. HBE’s worden gegenereerd door duurzame elektriciteitsproductie die geleverd wordt aan voertuigen die rijden op elektriciteit.
Beide certificaten zijn verhandelbaar en kunnen een positieve invloed hebben op de business case voor onder andere een zon-PV-systeem. Hieronder worden GvO’s en HBE’s verder behandeld.

Garanties van Oorsprong

Garanties van Oorsprong (GvO’s) zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit duurzaam is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn uit zonne-energie, windenergie, waterkracht of biomassa. Het doel van GvO’s is om de duurzame oorsprong van elektriciteit transparanter en traceerbaar te maken. Zodat bedrijven en consumenten de mogelijkheid krijgen om duurzame energiebronnen te ondersteunen.

Hoe werken GvO’s?

Een certificaat voor Garantie van Oorsprong wordt gegenereerd door producenten van duurzame elektriciteit. Een GvO wordt toegekend voor de hoeveelheid energie die opgewekt wordt uit een hernieuwbare energiebron. Elke keer als een producent een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit produceert, wordt er een GvO gegenereerd. Deze certificaten worden vervolgens verhandeld op de markt. Wanneer een bedrijf of consument ervoor kiest om duurzame elektriciteit te kopen, kan deze persoon ervoor kiezen om ook de bijbehorende GvO’s te kopen. Op deze manier kan de duurzame oorsprong van de elektriciteit worden aangetoond.

GvO's & HBE's. Garanties van Oorsprong en Hernieuwbare Brandstofeenheden

Waarvoor worden GvO’s gebruikt?

De certificaten worden vooral gebruikt door energieleveranciers om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Deze richtlijn verplicht lidstaten om een bepaald percentage van hun energieverbruik te halen uit hernieuwbare energiebronnen. Door GvO’s te kopen, kunnen energieleveranciers aantonen dat zij aan deze verplichting voldoen.

Daarnaast worden GvO’s ook gebruikt door bedrijven die duurzame elektriciteit willen inkopen voor hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Door het kopen van GvO’s kunnen bedrijven de duurzame oorsprong van hun energieverbruik aantonen. Tegelijkertijd halen ze daarmee hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Regulering van Garanties van Oorsprong

De Europese Unie en de individuele lidstaten zorgen voor de regulatie van GvO’s. In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verantwoordelijk voor het toezicht op de handel in GvO’s. Zij houdt toezicht op de handel in GvO’s om ervoor te zorgen dat deze op een transparante en eerlijke manier plaatsvindt.

GvO’s geven alleen aan dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt en niet dat deze ook daadwerkelijk geleverd wordt aan de koper van de GvO’s. Het is dus mogelijk dat een energieleverancier GvO’s koopt voor een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit, maar deze elektriciteit niet daadwerkelijk levert aan de klant. Daarom is het belangrijk om bij de aankoop van duurzame elektriciteit niet alleen te letten op de aanwezigheid van GvO’s, maar ook op de daadwerkelijke levering van duurzame elektriciteit.

In Nederland wordt er jaarlijks een groot aantal GvO’s gegenereerd. In 2020 waren dit er ruim 34 miljoen, een stijging van 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging is te danken aan de groei van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, en de toenemende vraag naar duurzame elektriciteit.

Hernieuwbare Brandstof Eenheden

Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) zijn certificaten die aantonen dat een bepaalde hoeveelheid brandstof van hernieuwbare oorsprong is. In het geval van elektriciteit die wordt geleverd aan wegvoertuigen via een laadpaal, kan deze elektriciteit worden beschouwd als hernieuwbare brandstof. Dit leidt vervolgens tot de generatie van HBE’s.

Wanneer een laadpaal wordt gebruikt om duurzame elektriciteit te leveren aan een wegvoertuig, wordt er een HBE gegenereerd die aangeeft dat de geleverde elektriciteit van hernieuwbare oorsprong is. Deze HBE’s zijn vervolgens te verhandelen op de energiemarkt, vergelijkbaar met GvO’s.

GvO's & HBE's. Garanties van Oorsprong en Hernieuwbare Brandstofeenheden

Wat kunnen bedrijven met HBE’s?

Bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, kunnen HBE’s kopen om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Zo dragen ze bij aan een duurzamere toekomst. Het kopen van HBE’s kan worden gezien als een manier om de vraag naar hernieuwbare brandstoffen te stimuleren en de overgang naar een duurzamere samenleving te versnellen.

Het genereren van HBE’s door het leveren van duurzame elektriciteit aan wegvoertuigen via laadpalen kan ook bijdragen aan de groei van de markt voor elektrisch vervoer. Door het stimuleren van duurzame energieopwekking en het vergroten van de vraag naar hernieuwbare brandstoffen, kan de overstap naar elektrisch vervoer worden versneld en kunnen de milieuvoordelen van deze technologie worden benut.

Belangrijk is dat het genereren van HBE’s alleen mogelijk is als de geleverde elektriciteit ook daadwerkelijk van hernieuwbare oorsprong is. Het is daarom van cruciaal belang dat de elektriciteit die wordt geleverd aan laadpalen afkomstig is van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht of biomassa.

HBE’s en de energietransitie

In Nederland wordt de vraag naar elektrisch vervoer steeds groter en worden er steeds meer laadpalen geïnstalleerd. Hierdoor neemt ook het aantal HBE’s dat wordt gegenereerd door het leveren van duurzame elektriciteit aan wegvoertuigen toe. Het is een veelbelovende ontwikkeling die kan bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector en de overgang naar een duurzamere samenleving.

Met het generen GvO’s of HBE’s, en vervolgens de verkoop hiervan, kan een extra inkomstenstroom gerealiseerd worden. De prijzen voor beide certificaten zijn volatiel en lastig te voorspellen. Wil je graag weten wat GvO’s of HBE’s voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via het onderstaande contactformulier of mail naar stefan@e-xpert.info.

    Terug naar home